A konferencia leírása


Stílusok, művek, mesterek. Erdély művészete 1690-1848 között
 
Konferencia B. Nagy Margit (1928–2007) emlékére

2009. október 16–18.
 
Marosvásárhely, A Kultúrpalota tükörterme


Az ezerkilencszázkilencvenes években Kolozsváron újjáéledt a magyar nyelvű művészettörténet oktatás. Az elmúlt évtized a kutatások szakosodást is magával hozta: a kolozsvári egyetemen végzettek többsége a középkor világában, az Erdélyi Fejedelemség különböző időszakaiban vagy a Habsburg tartománnyá alakuló Nagyfejedelemség százötven esztendejében kereste kutatásai tárgyát. Ez a régi Erdély művészetére összpontosító feltárómunka voltaképpen a két világháború között beindult, később azonban derékba tört, elsorvasztott, vagy Magyarországra menekített művészettörténeti kutatások által megszabott csapáson haladt tovább, Entz Géza, Balogh Jolán, Biró József munkásságának folytatásaként.Az ezredfordulós újrakezdésben a nagy elődök hagyatéka mellett döntő szerep jutott azon keveseknek, akiknek munkássága a magyar művészettörténetírás erdélyi folytonosságát biztosította az elmúlt század második felének meglehetősen mostoha körülményei között. E kevesek közé tartozott B. Nagy Margit is. Érdeklődése több korszakra terjedt ki, de életművének a barokkra és a klasszicizmusra vonatkozó fejezetei egészen kivételes jelentőségú eredményeket hoztak: a XVIII–XIX. századi Erdély művészettörténetének, építészettörténetének egykor Biró József által elindított kutatásában neki köszönhetően létezik nemcsak a folytonosság, hanem olyan szilárd módszertani alap is, melyen a korszak fiatal kutatói is biztonsággal megvethetik a lábukat. Teljesítménye értékét kutatói alapossága és pontossága hatványozza meg. Kérdésfelvetései, módszertani elvei mindmáig érvényesek, s rámutatnak a korszakra vonatkozó alapkutatások hiányaira, hiszen munkássága félbeszakadtával az erdélyi barokkra és klasszicizmusra vonatkozó programszerű és módszeres alapkutatások is abbamaradtak.***A B. Nagy Margit emléke előtt tisztelgő konferencia tulajdonképpen ezen hiányok pótlása felé tesz lépéseket – Biró József és B. Nagy Margit munkásságának szellemében ismét rá szeretné irányítani a figyelmet a Habsburg Birodalomba betagozódott, ám kormányzati, adminisztratív és jogi különállóságát mindvégig őrző birodalmi tartomány, az Erdélyi Nagyfejedelemség százötven esztendejének sajátos világára és művészetére. Ez az önmagában is több szakaszra osztható, nagy vonalakban a Diploma Leopoldinum és az 1848–49-es forradalom közé helyezhető, több, mint százötven esztendőt átfogó korszak Erdélyben jól érzékelhetően egybeesik a barokk művészet feltűnésének és virágzásának, a klasszicizáló későbarokk tendenciák hosszú továbbélésének, valamint a klasszicizmus és neogótika erdélyi jelenlétének összefonódó időszakaival.

Konferenciánk tehát az imént vázolt korszakba illeszkedő, az építészet és társművészetei kutatása terén született, Erdélyre vonatkozó vagy vonatkoztatható kutatási eredmények bemutatására teremt lehetőséget. Teret szentelünk ugyanakkor az előzményeknek, az erdélyi későreneszánsz jelenségeket (lehetőség szerint a barokk fejlemények összefüggésében) tárgyaló, vagy a két stílus együttélésére vonatkozó előadásoknak. B. Nagy Margit munkásságának szellemében fokozott érdeklődéssel várjuk a tárgyalt kor művészetének társadalmi-művelődéstörténeti hátterét is szem előtt tartó kutatásokat. Nem zárjuk ki a tárgyalt időszakban a történeti Erdélytől elkülönülő Partium illetve Bánság művészetére vonatkozó előadásokat sem.

Szándékaink szerint a konferencia kézzelfogható tudományos eredménye egy reprezentatív tanulmánykötet lesz, mely reményeink szerint a kolozsvári Babeş-Bolyai Tudományegyetem művészettörténeti tanszéke körül csoportosuló kutatók eredményeivel együtt más, erdélyi vagy magyarországi műhelyekben napvilágot látott kutatásokat is felölel, így nyújtva teljes körképet a tárgyalt kor művészetével kapcsolatos munka jelenlegi állásáról. A konferencia és a tanulmánykötet célja tehát az 1690–1848 közötti erdélyi építészet és művészet újabb kutatási eredményeinek összefoglalása, valamint a szerves történeti egységként kezelhető korszakra irányuló tudományos igényű, programszerű kutatások serkentése.
***
A konferenciára Marosvásárhelyen kerül sor a Maros Megyei Történeti Múzeum, a kolozsvári Entz Géza Művelődéstörténeti Alapítvány, valamint a Marosvásárhelyi Kulturális Központ közös szervezésében 2009. október 16–18-án. A rendezvény hagyományos módon magába foglal egy, a tárgyalt időszak műemlékeit útbaejtő, egynapos tanulmányi kirándulást is. A konferencia szerves részét képezi a Marosvásárhelyi Kulturális Központ által 2009-ben megrendezésre kerülő barokk év eseménysorozatának. A konferencián való résztvétel ingyenes.